JFEエンジニアリング株式会社社会インフラ本部橋梁事業部様から感謝状を授与されました。

(令和3年1月22日)

このたび三好塗装工業は「名二環春田3高架橋鋼上部工事」「名二環木場2高架橋鋼上部工事」の各工事において、役割を十分に認識し卓越した技術により当工事完成に貢献したということで、JFEエンジニアリング株式会社社会インフラ本部橋梁事業部様から、各専任技術者(春田:大野晴司、木場:木村凌)が感謝状と金一封を授与されました。

JFEエンジニアリング株式会社社会インフラ本部橋梁事業部様から感謝状を授与されました。

JFEエンジニアリング株式会社社会インフラ本部橋梁事業部様から感謝状を授与されました。

ページトップ